QUÈ HE DE FER PER COL·LEGIAR-ME?

PAS 1. Tràmits Govern d'Andorra

Previàment a la sol·licitud d'inscripció al Col·legi, la persona interessada s'ha d'adreçar al Servei de Tràmits del Govern d'Andorra i demanar la Sol·licitud d'exercici de professió titulada i la Sol·licitud d'Inscripció al Registre de Professionals Sanitaris:

 • Sol·licitud d'exercici de professió titulada de la salut File icon

La documentació a lliurar en el moment de realitzar la sol·licitud al Servei de tràmits de Govern és la següent:

 • Fotocòpia del passaport o DNI per als no andorrans.
 • Currículum vitae
 • Sol·licitud d'inscripció al Registre de Professionals Sanitaris degudament omplerta i signada
 • Títol a reconèixer (original o fotocòpia compulsada*)
 • Traducció jurada en català dels documents que no estiguin redactats en català, castellà o francès

 • Suplement europeu al diploma del títol que es vol reconèixer, per a les titulacions adaptades a l'spai Europeu d'Ensenyament Superior (original o fotocòpia autenticada*)

 • o

 • Certificat de notes del títol que es vol reconèixer (original o fotocòpia autenticada*)

*El títol, el suplement europeu al diploma i el certificat de notes han de ser degudament legalitzats amb la Postil·la de La Haia o per via diplomàtica

PAS 2. Tràmits COIA

Un cop realitzats els tràmits anteriors, la persona interessada ha d'adjuntar la següent documentació per tal de ser membre del Col·legi d'Infermeres i Infermers d'Andorra

 • Fotocòpia compulsada del títol de bàtxelor en infermeria o equivalent reconegut pel Govern d'Andorra en el cas dels/de les infermers/eres, o bé el títol de bàtxelor especialista en obstetricoginecologia o equivalent reconegut pel Govern d'Andorra, en el cas dels/de les llevadors/ores

 • Fotocòpia compulsada del títol de l'especialitat d'infermeria reconegut pel Govern d'Andorra
 • Fulls d'inscripció amb l'imprés de dades i l'ordre de domiciliació degudament omplerts i signats File icon
 • Fotocòpia de l'autorització de Govern per exercir la professió titulada al Principat d'Andorra
 • Acreditació de la inscripció al Registre de Professions Sanitàries
 • Certificat B2 de Català
 • Al següent enllaç trobarà la informació relativa als exàmens oficials de llengua catalana File icon

 • Una fotografia recent de carnet
 • Certificat d'assegurança de responsabilitat civil (només en cas d'exercir la professió per compte propi)
 • Fotocòpia del passaport o del document nacional d'identitat

Cerca de col·legiats

© 2023 Col·legi Oficial d'Infermeria d'Andorra. Tots els drets reservats.