QUÈ HE DE FER PER COL·LEGIAR-ME?

PAS 1. Tràmits Govern d'Andorra

Previàment a la sol·licitud d'inscripció al Col·legi, la persona interessada s'ha d'adreçar al Servei de Tràmits del Govern d'Andorra i demanar la Sol·licitud d'exercici de professió titulada i la Sol·licitud d'Inscripció al Registre de Professionals Sanitaris:

La documentació a lliurar en el moment de realitzar la sol·licitud al Servei de tràmits de Govern és la següent:

 • Chevron Right Box icon Fotocòpia del passaport o DNI per als no andorrans.
 • Chevron Right Box icon Currículum vitae
 • Chevron Right Box icon Sol·licitud d'inscripció al Registre de Professionals Sanitaris degudament omplerta i signada
 • Chevron Right Box icon Títol a reconèixer (original o fotocòpia compulsada*)
 • Chevron Right Box icon Traducció jurada en català dels documents que no estiguin redactats en català, castellà o francès

 • Chevron Right Box icon Suplement europeu al diploma del títol que es vol reconèixer, per a les titulacions adaptades a l'spai Europeu d'Ensenyament Superior (original o fotocòpia autenticada*)

  o

  Chevron Right Box icon Certificat de notes del títol que es vol reconèixer (original o fotocòpia autenticada*)

*El títol, el suplement europeu al diploma i el certificat de notes han de ser degudament legalitzats amb la Postil·la de La Haia o per via diplomàtica

PAS 2. Tràmits COIA

Un cop realitzats els tràmits anteriors, la persona interessada ha d'adjuntar la següent documentació per tal de ser membre del Col·legi d'Infermeres i Infermers d'Andorra

 • Chevron Right Box icon Fotocòpia compulsada del títol de bàtxelor en infermeria o equivalent reconegut pel Govern d'Andorra en el cas dels/de les infermers/eres, o bé el títol de bàtxelor especialista en obstetricoginecologia o equivalent reconegut pel Govern d'Andorra, en el cas dels/de les llevadors/ores
 • Chevron Right Box icon Fotocòpia compulsada del títol de l'especialitat d'infermeria reconegut pel Govern d'Andorra
 • Chevron Right Box icon Fulls d'inscripció amb l'imprés de dades i l'ordre de domiciliació degudament omplerts i signats File iconFile Document icon
 • Chevron Right Box icon Fotocòpia de l'autorització de Govern per exercir la professió titulada al Principat d'Andorra
 • Chevron Right Box icon Acreditació de la inscripció al Registre de Professions Sanitàries
 • Chevron Right Box icon Certificat B2 de Català (o dos anys per la seva obtenció des del moment de la col·legiació)

  Al següent enllaç trobarà la informació relativa als exàmens oficials de llengua catalana, File iconFile Document icon

 • Chevron Right Box icon Una fotografia recent de carnet
 • Chevron Right Box icon Certificat d'assegurança de responsabilitat civil (només en cas d'exercir la professió per compte propi)
 • Chevron Right Box icon Fotocòpia del passaport o del document nacional d'identitat

Cerca de col·legiats

© 2021 Col·legi Oficial d'Infermeria d'Andorra. Tots els drets reservats.