Estatuts


ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS D’ANDORRA


4 de març del 2014


Títol I. Disposicions generals

Article 1. Denominació, nacionalitat, personalitat

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra (COIA) és una entitat de dret andorrà amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per obrar i fer complir les seves finalitats.

El COIA es regula per aquests estatuts, per les normes de funcionament intern que pugui adoptar; per la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals; per la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra; així com per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables.


Article 2. Objecte

El COIA té per objecte agrupar tots els professionals d’infermeria, altres especialistes d’infermeria, i els llevadors i les llevadores que tinguin el títol requerit per exercir la professió d’infermer/a generalista i/o d’especialista i/o de llevador/a, que estiguin degudament autoritzats a exercir aquesta professió al Principat d’Andorra.

Tota persona amb el corresponent títol acadèmic que vulgui exercir al Principat d’Andorra la professió d’infermer/a generalista, d’especialista i/o de llevador/a ha de ser membre del COIA.

L’infermer o la infermera generalista és una persona professional que ha superat els estudis universitaris oficials (bàtxelor en infermeria), o un altre d’equivalent reconegut al Principat d’Andorra, que ha obtingut un títol i té les competències que li atorguen capacitat per exercir l’art i la ciència de la infermeria, que està facultada per exercir la seva professió, i que treballa de manera autònoma i, si escau, en col·laboració amb altres professionals de la salut.

L’infermer o la infermera especialista és una persona professional amb una formació addicional que ha demostrat una preparació superior (competències més àmplies) a la de l’infermer o infermera generalista, i que està autoritzada, per tant, per exercir la seva professió com a especialista amb capacitat avançada en un determinat sector de la pràctica d’infermeria.

El llevador o la llevadora és una persona professional que, havent estat admesa per seguir el programa educatiu d’obstetricoginecologia, degudament reconegut per l’Estat, ha acabat amb èxit el cicle d’estudis prescrits en obstetricoginecologia i ha obtingut les qualificacions necessàries que li permeten inscriure’s en els centres oficials i/o exercir legalment la pràctica de llevadoria. 

Nogensmenys, d’acord amb aquests estatuts, el vocable infermer/a engloba tant els infermers o les infermeres generalistes, com els llevadors o les llevadores i la resta d’infermers/es especialistes.


Article 3. Domicili

El domicili social del COIA es fixa a la carretera de l’Obac, edifici Forestal, escala A, baixos, d’Andorra la Vella, però pot ser traslladat a un altre indret del Principat d’Andorra, per acord de l’Assemblea General.


Article 4. Durada

El COIA es crea per una durada indeterminada i es dissoldrà per qualsevol de les causes legalment establertes o per acord de l’Assemblea General, segons les disposicions d’aquests estatuts.


Títol II. Finalitats, funcions i atribucions del COIA

Article 5. Finalitats i funcions

El Col·legi té les finalitats i les funcions següents:

A. Ordenar, dins l’àmbit de la seva competència, l’activitat professional dels col·legiats, i vetllar per l’ètica professional i el seu compliment de forma digna i pel respecte dels drets dels particulars.

B. Vetllar pel compliment dels deures i de les obligacions dels col·legiats i, de manera particular, perquè gaudeixin en el seu exercici professional de les llibertats, les consideracions i les garanties que els són pròpies.

C. Vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb les professions col·legiades, i adoptar, si escau, les mesures i les accions previstes a l’ordenament jurídic.

D. Exercir la potestat disciplinària sobre els col·legiats, en els termes establerts per la Llei, per aquests estatuts i per les normes internes del Col·legi, i imposar, quan escaigui, les sancions corresponents.

E. Organitzar i promoure activitats i serveis d’interès comú dels col·legiats, siguin de caire professional, normatiu, cultural o d’altres, que estimulin el progrés i el perfeccionament de les ciències i de les professions d’infermer/a generalista, infermer/a especialista i de llevador/a.

F. Intervenir amb voluntat de conciliació en les qüestions o les divergències que, per motius professionals, puguin sorgir entre els col·legiats, procurant mantenir i afermar els sentiments d’unió i de solidaritat i les relacions dins de les normes del mutu respecte necessari.

G. Assessorar i col·laborar amb les entitats, les associacions, les corporacions nacionals o estrangeres, públiques o privades, i els organismes internacionals vinculats a l’exercici de les professions col·legiades i a la salut en general, mitjançant la realització d’estudis, conferències, actes públics, emissió d’informes i altres activitats que puguin resultar d’interès per a les finalitats del Col·legi; oferir col·laboració en totes les iniciatives públiques o privades que puguin ser d’interès per a la professió, i fomentar igualment la col·laboració dels col·legiats en aquestes iniciatives.

H. Adoptar les mesures necessàries per garantir i facilitar el compliment del deure d’assegurança dels col·legiats que exerceixen la seva professió.


Article 6. Atribucions

El COIA ha d’exercir les atribucions següents:

A. Aprovar i modificar els estatuts.

B. Aprovar anyalment l’estat de comptes de l’exercici anterior.

C. Aprovar anyalment el seu pressupost provisional.

D. Regular i fixar les aportacions dels col·legiats (quotes d’ingrés i anuals).

E. Elaborar i aprovar totes les normes de funcionament intern que siguin necessàries per al bon desenvolupament de l’exercici de la professió, entre les quals consta el Codi de deontologia.

F. I de manera general, exercir totes les altres atribucions que li atribueixin aquests estatuts i la legislació vigent.

Títol III. Règim de col·legiació al COIA

Article 7. Requisits per a la col·legiació

El nombre de col·legiats és il·limitat.

Adquireixen el dret de ser admeses com a col·legiades al COIA les persones que tinguin la titulació de bàtxelor d’infermeria, d’especialista i/o d’obstetricoginecologia, o el títol equivalent reconegut pel Govern d’Andorra; i que reuneixin les condicions d’exercici de la professió al Principat d’Andorra i estiguin inscrites al Registre de Professions Sanitàries (RPS) i al Registre de Professions Liberals, Col·legis i Associacions Professionals.

És requisit indispensable per a l’exercici de la professió d’infermer/a, ja sigui per compte propi o per compte aliè, tant en l’àmbit públic com en el privat, estar inscrit al Col·legi i no tenir sancions per suspensió, expulsió, o inhabilitació d’acord amb el que estableixen els estatuts, ni trobar-se en una causa d’incompatibilitat o prohibició establerta per Llei.

Tots els col·legiats són membres de ple dret del Col·legi.

La condició de col·legiat o col·legiada dóna dret de veu i vot a les assemblees generals i comporta la plena adhesió als estatuts, amb els drets i les obligacions que se’n derivin i la subjecció als acords de l’Assemblea General i de la Junta de Govern.


Article 8. Col·legiats honorífics

Obtenen la consideració i la qualitat de membres honorífics les persones que, a criteri de l’Assemblea General del COIA, i malgrat que no reuneixin les condicions establertes a l’article anterior, s’hagin fet mereixedores de tal distinció per les seves aportacions a les professions d’infermera o d’especialista.

Els membres honorífics gaudeixen de veu però no de vot a les assemblees generals i altres òrgans del COIA.


Article 9. Tràmits per a la col·legiació

Per poder-se col·legiar, s’ha de presentar una petició per escrit a la Junta de Govern del COIA, juntament amb la documentació següent:

- Fotocòpia compulsada del títol de bàtxelor en infermeria o equivalent reconegut pel Govern d’Andorra en el cas dels infermers, o bé del títol de bàtxelor especialista en obstetricoginecologia o equivalent reconegut pel Govern d’Andorra, en el cas dels llevadors.

- Fotocòpia compulsada del títol de l’especialitat d’infermeria reconegut pel Govern d’Andorra.

- Full d’inscripció (dades personals).

- Fotocòpia de l’autorització del Govern per exercir la professió liberal al Principat d’Andorra.

- Acreditació de la inscripció al Registre de Professions Sanitàries (RPS).

- Full de domiciliació bancària.

- Fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat.

- Foto de mida carnet.


Article 10. Casos de pèrdua de la qualitat de col·legiat

Els col·legiats es poden donar de baixa del Col·legi en els supòsits següents:

1. Per voluntat pròpia manifestada per escrit a la Junta de Govern.

2. Per incompliment reiterat del pagament de dos quotes col·legials semestrals consecutives. El fet de pagar les quotes pendents, però, comporta la reincorporació de la persona al COIA i la rehabilitació immediata en tots els seus drets.

3. Per pèrdua d’almenys un dels requisits exigits per a la col·legiació. 

4. Per inhabilitació professional definitiva pronunciada per l’òrgan competent i segons els requisits legals d’aplicació.

5. Per expulsió, decidida d’acord amb les previsions i els requisits dels estatuts.

6. Per defunció

Títol IV. Els òrgans de gestió

Sotstítol 1. L’Assemblea General

Article 11. Disposicions generals

L’Assemblea General és l’òrgan plenari, suprem i sobirà del COIA, integrat per tots els col·legiats de ple dret, i representa la voluntat col·legial.

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.

Els debats i els acords s’han de consignar en un llibre d’actes i cada acta ha d’anar signada pel secretari o la secretària amb el vistiplau del president o la presidenta.

Les votacions són, habitualment, orals; però a petició d’un sol dels assistents, s’han de fer de forma secreta.

En tot cas, l’elecció dels membres de la Junta de Govern s’ha d’efectuar sempre amb votació secreta.


Article 12. Convocatòria, sessions i quòrums de l’Assemblea General ordinària

L’Assemblea General ordinària s’ha de reunir una vegada a l’any, durant el primer semestre, per convocatòria de la presidència de la Junta de Govern, cursada per escrit o per qualsevol altre mitjà telemàtic que asseguri la tramesa de la convocatòria, i amb una anticipació mínima de quinze (15) dies a la data de la seva celebració.

La convocatòria ha d’incloure l’ordre del dia, la data, l’hora i el lloc de la reunió. També ha d’incloure la memòria de les activitats fetes durant l’any anterior i l’estat econòmic del Col·legi, la liquidació del pressupost vençut i la presentació del que ha de regular el període següent.

Perquè l’Assemblea General es reuneixi vàlidament, és necessària l’assistència, en primera convocatòria, de la meitat més un dels col·legiats.

L’Assemblea General s’ha de reunir vàlidament en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de col·legiats assistents.

Els acords es prenen per majoria dels vots presents o representats per escrit.


Article 13. Convocatòria, sessions i quòrums de l’Assemblea General extraordinària

L’Assemblea General extraordinària es reuneix sempre que la convoqui la presidència, per acord de la Junta de Govern o a petició escrita d’una desena (1/10) part dels col·legiats, cas en el qual s’ha de convocar en un termini màxim de vint (20) dies a comptar de la data de recepció de la petició.

La convocatòria l’ha d’efectuar la presidència de la Junta de Govern, cursada per escrit o per qualsevol altre mitjà telemàtic que asseguri la tramesa de la convocatòria, amb una anticipació mínima de quinze (15) dies a la data de la reunió.

La convocatòria ha d’incloure l’ordre del dia, la data, l’hora i el lloc de la reunió.

Perquè l’Assemblea General extraordinària es reuneixi vàlidament, és necessària l’assistència, en primera convocatòria, de dos terços dels col·legiats.

L’Assemblea General extraordinària s’ha de reunir vàlidament en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de col·legiats assistents.

Els acords es prenen per majoria absoluta dels vots presents o representats per escrit.

No obstant això, per prendre vàlidament qualsevol acord relatiu a la modificació dels estatuts o a la dissolució del Col·legi, és necessari que es reuneixi una Assemblea General extraordinària convocada especialment a aquest efecte i que l’acord proposat reculli el vot favorable de dos terços del total de col·legiats.


Article 14. Funcions específiques de l’Assemblea General ordinària

Són funcions exclusives de l’Assemblea General ordinària les següents:

1. L’estudi i, si escau, l’aprovació de la memòria d’activitats i de l’estat general de comptes de l’exercici anterior presentats per la Junta de Govern.

2. L’estudi i, si escau, l’aprovació del pressupost provisional.

3. La fixació dels imports de les quotes anyals i d’admissió.

4. L’elecció dels membres de la Junta de Govern cada dos anys.

5. L’estudi i aprovació, si escau, del reglament intern, del reglament disciplinari, del Codi de deontologia i altres normes internes.

6. Totes les altres qüestions i temes d’interès per al COIA que no siguin de la competència exclusiva de l’Assemblea General extraordinària.


Article 15. Funcions específiques de l’Assemblea General extraordinària

Són funcions exclusives de l’Assemblea General extraordinària les següents: 

1. La revocació, si escau, d’un o més membres de la Junta de Govern, cas en el qual quedaran substituïts per suplents de la candidatura elegida fins a finals del mandat.

2. L’elecció de la Junta de Govern en els casos excepcionals previstos en aquests estatuts.

3. La modificació dels estatuts, salvat l’acord de canvi de domicili social.

4. La incorporació del Col·legi Professional a un altre col·legi.

5. La separació definitiva d’un col·legiat després de la tramitació de l’expedient disciplinari corresponent.

6. La dissolució del Col·legi.


Article 16. Impugnació d’acords de l’Assemblea General

Els actes i els acords de l’Assemblea General poden ser objecte de recurs de reposició davant del mateix òrgan que els ha dictat, sempre que la persona que presenti el recurs hi hagi votat en contra.

L’Assemblea General ha de ser convocada amb caràcter extraordinari i amb caràcter urgent i disposa d’un termini de tretze (13) dies hàbils a comptar de la data de la celebració de la sessió per pronunciar-se.

Un cop exhaurida aquesta via, les persones interessades podran interposar un recurs jurisdiccional en el termini de tretze (13) dies hàbils més a comptar de l’endemà del dia de finalització del termini anterior.Sotstítol 2. La Junta de Govern

Article 17. Composició

La Junta de Govern es compon d’un mínim de tres membres (president, secretari i tresorer) i d’un màxim de nou membres (president, vicepresident, secretari, tresorer i cinc vocals).


Article 18. Composició de la Junta de Govern

Els càrrecs a la Junta de Govern es proveeixen per elecció, cada dos anys, en el decurs de la sessió de l’Assemblea General ordinària, i són renovables.

L’exercici d’un mateix càrrec a la Junta de Govern queda limitat a dos reeleccions consecutives.

Les especialitats d’infermeria reconegudes al Principat d’Andorra han d’estar representades a la Junta de Govern, com a mínim, per un o una vocal cadascuna, que ha de disposar de la titulació d’especialista.


Article 19. Dret a vot i elegibilitat a la Junta de Govern

Tots els membres de ple dret del Col·legi poden participar en l'elecció.

Són elegibles tots els col·legiats que no hagin estat sancionats disciplinàriament durant els tres anys precedents l’elecció a comptar de la data del final del compliment de la sanció.


Article 20. Presentació de candidatures i procediment d’elecció

Les candidatures han de ser, com a mínim, de tres membres, entre els quals, i com a mínim, hi ha d’haver un professional especialista, així com dos suplents, entre els quals, com a mínim, un ha de ser un professional especialista.

Les candidatures han de precisar el càrrec previst per cada un dels candidats.

Les candidatures s’han de presentar, amb la signatura de tots els candidats, suplents inclosos, a la Junta de Govern, com a mínim quinze (15) dies abans de la data de l’Assemblea General en la qual es procedirà a l’elecció. La Junta de Govern verifica que les candidatures presentades compleixin els requisits estatutaris.

En cas que no es presenti cap candidatura en el termini esmentat més amunt, la Junta de Govern sortint pot presentar una candidatura oficial del Col·legi. L’elecció es fa sobre candidatures completes.


Article 21. Convocatòria, sessions i quòrums de la Junta de Govern

La Junta de Govern s’ha de reunir almenys una vegada per trimestre, sempre que la convoqui la presidència, per iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels membres que en formen part, cas en el qual la reunió s’ha de convocar en el termini màxim de cinc (5) dies a comptar de la recepció de la petició.

La convocatòria l’ha d’efectuar la presidència de la Junta de Govern, cursada per escrit o per qualsevol altre mitjà telemàtic que n’asseguri la tramesa, amb una anticipació mínima de tres (3) dies a la data de la reunió.

La convocatòria ha d’incloure l’ordre del dia, la data, l’hora i el lloc de la reunió.

La no-assistència injustificada d’un membre a tres reunions consecutives de la Junta de Govern suposa la renúncia al seu càrrec.

La Junta de Govern queda vàlidament constituïda amb l’assistència almenys de la meitat dels seus membres. La Junta també queda vàlidament constituïda, sense necessitat de convocatòria prèvia, si es reuneixen tots els seus membres i acorden per unanimitat constituir-se en sessió.

En cas de no assolir el quòrum indicat en l’apartat anterior en tres convocatòries consecutives, la Junta de Govern cessa i es convoca una Assemblea General extraordinària per procedir, de forma excepcional, a l’elecció d’una nova Junta de Govern.

Els acords de la Junta de Govern es prenen per majoria dels seus membres presents o representats i s’han de consignar en un llibre d’actes. 


Article 22. Impugnació d’acords de la Junta de Govern

Els actes i els acords de la Junta de Govern poden ser objecte de recurs de reposició davant d’aquest mateix òrgan i de posterior recurs jurisdiccional en les mateixes condicions i terminis previstos per a la impugnació dels acords de l’Assemblea General.


Article 23. Funcions de la Junta de Govern

La Junta de Govern té les funcions següents:

1. Convocar les assemblees generals, i presentar, per sotmetre a aprovació, els comptes anyals, les memòries d’activitats, els pressupostos i les propostes d’inversió, els imports de les quotes anyals i d’admissió, i tots els altres imports que hagin d’abonar els col·legiats.

2. Executar els acords adoptats per l’Assemblea General.

3. Resoldre sobre l’admissió de nous col·legiats.

4. Defensar els col·legiats en l’exercici de la seva professió, i vetllar per la salvaguarda dels seus drets. Denunciar els eventuals actes d’intrusisme, i els casos d’exercici il·legal que es produeixin en les professions defensades pel COIA.

5. Exercir les facultats disciplinàries respecte als col·legiats i, de manera més general, vetllar perquè tots els col·legiats observin una bona conducta professional i deontològica, en relació amb tots els organismes, les jurisdiccions, els companys i els clients.

6. Emetre informes a petició de l’Administració pública sobre matèries de la seva competència.

7. Representar el Col·legi a tots els actes oficials i designar representants del Col·legi, quan escau.

8. Crear comissions que poden ser permanents o ad hoc, segons les funcions per a les quals siguin creades i dissoldre-les, quan escau.

9. Promoure prop de les autoritats tot el que s’estimi beneficiós per als interessos del Col·legi i per a la salut.

10. Cobrar, pagar i administrar els fons, nomenar i acomiadar empleats i, en general, efectuar tota la tasca d’administració i de gestió del COIA.


Article 24. Presidència i vicepresidència

La presidència exerceix la representació legal del Col·legi davant totes les autoritats i corporacions.

La presidència presideix la Junta de Govern, les assemblees generals i totes les comissions o ponències a les quals assisteix, dirigeix els debats, presideix els escrutinis i el seu vot pot dirimir els empats.

En els supòsits d’absència, impediment o malaltia de la presidència, la substitueix la vicepresidència.


Article 25. El secretari o la secretària

El secretari o la secretària és la persona amb la màxima responsabilitat dels serveis administratius del Col·legi, dels empleats, dels llibres d’actes, dels arxius i del segell del COIA.

La seva funció és redactar les actes de la Junta de Govern i de les assemblees generals i lliurar-ne les certificacions corresponents amb el vistiplau de la presidència.

També dóna tràmit a totes les sol·licituds i comunicacions rebudes, i les trasllada a qui procedeixi, lliura els certificats i els carnets dels col·legiats, porta el registre dels col·legiats i forma cada any la llista corresponent.

El tresorer o la tresorera subsitueix el secretaria o la secretària en els supòsits d’absència, impediment o malaltia.


Article 26. El tresorer o la tresorera

Correspon al tresorer o a la tresorera portar i custodiar els llibres de comptes i presentar a la Junta de Govern els estats comptables i el projecte de pressupost.

Els documents de la tresoreria han d’anar signats conjuntament per la presidència i pel tresorer o la tresorera. El secretari o la secretària substitueix el tresorer o la tresorera en els supòsits d’absència, impediment o malaltia.


Article 27. Causes i procediments de suspensió, cessament o remoció dels membres de la Junta de Govern

Les causes de suspensió, cessament o remoció dels membres de la Junta de Govern són les següents:

- Per voluntat pròpia manifestada per escrit a la presidència.

- Per defunció o per incapacitació.

- Per incompliment de les seves obligacions com a membre de la Junta de Govern.

- A causa d’una no-assistència injustificada a tres reunions consecutives de la Junta de Govern.

Procediment de remoció per l’Assemblea General extraordinària:

A iniciativa pròpia o a proposta de la Junta de Govern, l’Assemblea General reunida amb caràcter extraordinari és competent per decidir en relació amb la revocació d’un o més membres de la Junta de Govern per qualsevol de les dos darreres causes esmentades en l’apartat anterior.

En aquest cas, el tema ha de ser inscrit expressament a l’ordre del dia que es cursa juntament amb la convocatòria.

Després de l’exposició dels fets per part de la Junta de Govern, el membre de la Junta de Govern objecte d’una proposta de cessament disposa d’un temps de paraula d’igual durada per presentar els seus arguments i defensar-se.

La decisió de remoció s’entén sempre sense perjudici de l’exercici, per part de la Junta de Govern, de les accions en responsabilitat que s’escaiguin. Modalitats de substitució d’un membre de la Junta de Govern en el decurs del mandat:

En cas que, per qualsevol dels motius esmentats més amunt, un membre de la Junta de Govern cessi o l’hagin fet cessar en el càrrec abans del termini normal del mandat, serà automàticament substituït pel primer candidat suplent fins a la fi d’aquest mandat.

Nogensmenys, en cas que el membre de la Junta de Govern que cessi o hagin fet cessar sigui el llevador o la llevadora, serà automàticament substituït, fins a la fi d’aquest mandat, pel candidat suplent que exerceixi la mateixa professió.

Títol V. Drets i deures dels col·legiats

Article 28. Drets específics dels col·legiats

Sense perjudici dels altres drets que els atorguen aquests estatuts, els col·legiats tenen dret a tenir una targeta d’identitat professional, lliurada pel Col·legi, on han de constar el nom, els cognoms i el número de col·legiació del col·legiat.

Els col·legiats també tenen el dret de sol·licitar una auditoria dels comptes del COIA, sempre que aquesta demanda sigui efectuada per escrit i signada per almenys un terç dels col·legiats.

A fi de facilitar i promoure el desenvolupament de les diverses especialitats professionals representades al COIA, els col·legiats que hi estiguin interessats tenen dret a demanar que es creïn, en el si del Col·legi, seccions amb l’objectiu de protegir i desenvolupar millor l’especialitat concreta corresponent. Cada secció creada així es dotarà de l’organització interna que li sigui més adequada, respectant en tot moment els estatuts i les altres normes que aprovi el COIA. Els acords presos en cada secció s’han de comunicar per escrit a la Junta de Govern del Col·legi.


Article 29. Deures específics dels col·legiats 

Els deures específics dels col·legiats són els següents:

1. Satisfer puntualment les aportacions econòmiques que l’Assemblea General hagi acordat.

2. Informar la Junta de Govern de tots els casos de mala praxis, d’intrusisme professional o de competència deslleial.

3. Comunicar qualsevol canvi en la seva situació professional que pugui afectar la seva qualitat de col·legiat.

4. Complir les normes del Codi de deontologia aprovat per l’Assemblea General.

5. Cobrir els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de la seva professió mitjançant la contractació d’una assegurança.

Quan els professionals exerceixin la seva professió com a assalariats d’una administració pública, aquesta darrera se subroga al mateix pel que fa al deure de cobrir els riscos de responsabilitat.

Títol VI. Règim econòmic

Article 30. Patrimoni i recursos econòmics

El patrimoni del COIA està format per tots els béns i drets de què disposi en el moment de la seva constitució i per tots els que adquireixi en el futur.

Constitueixen els recursos econòmics del COIA les quotes d’inscripció dels col·legiats fixades per l’Assemblea General, les quantitats recaptades per prestar serveis especials que puguin correspondre a les funcions públiques del Col·legi, pels productes i rendes dels seus béns, així com per les donacions, subvencions, aportacions i qualsevol altre recurs que pugui obtenir d’acord amb la normativa vigent.

Tots els recursos de l’entitat estan destinats al sosteniment de les finalitats i dels serveis que ha de prestar.


Article 31. Llibres comptables

Els llibres de comptabilitat del COIA els poden consultar tots els col·legiats a la seu de l’entitat.

Títol VII. Règim disciplinari i procediment sancionador

Sotstítol 1. Règim disciplinari

Article 32. Disposicions generals i potestat disciplinària

Tots els membres del Col·legi queden subjectes a la responsabilitat disciplinària, en els termes i en les condicions previstes en aquests estatuts.

El règim disciplinari de les professions col·legiades al COIA l’exerceix la Junta de Govern, en els termes establerts per la Llei 6/2008, la Llei de creació del COIA i per les normes internes del Col·legi.

La Junta de Govern constata, d’ofici o per mitjà d’una denúncia, la comissió d’una possible infracció, i, en aquests casos, ha d’iniciar un procés d’investigació dels fets.


Article 33. Classificació de les infraccions

Les infraccions col·legials que poden ser comeses pels membres del Col·legi es qualifiquen de faltes lleus, greus i molt greus.


Article 34. Infraccions col·legials molt greus

Són infraccions col·legials molt greus:

a) L’exercici d’una de les professions col·legiades sense disposar del títol professional habilitant degudament reconegut pel Govern.

b) L’incompliment dels deures professionals, quan d’això en resulti un perjudici greu per a les persones que hagin contractat els serveis del professional.

c) La vulneració del secret professional.

d) L’exercici d’una de les professions col·legiades en un supòsit d’inhabilitació professional o per part de qui incompleixi un supòsit d’incompatibilitat o de prohibició d’exercir al Principat dictada per l’autoritat andorrana competent.

e) La condemna ferma per delicte dolós en qualsevol grau de participació que es produeixi com a conseqüència de l’exercici de la professió.

f) La comissió de dos infraccions greus en el termini d’un any.


Article 35. Infraccions col·legials greus

Són infraccions col·legials greus:

a) La vulneració de les normes essencials de l’exercici i la deontologia professionals.

b) L’incompliment dels deures professionals, quan d’això en resulti un perjudici per a les persones que hagin contractat els serveis del professional.

c) L’incompliment de l’obligació feta als col·legiats de comunicar els supòsits d’intrusisme professional dels quals siguin coneixedors.

d) L’incompliment del deure d’assegurança, quan sigui obligatòria. 

e) L’incompliment del deure de prestació obligatòria del servei, quan sigui legalment prevista i quan el col·legiat degudament requerit a aquest efecte no acrediti una causa justificada que impossibiliti la prestació del servei.

f) Els actes que tinguin la consideració de competència deslleial. g) La comissió de dos infraccions lleus en el termini de sis mesos.


Article 36. Infraccions col·legials lleus

Es considera infracció col·legial lleu qualsevol vulneració d’una disposició legal o estatutària, sempre que aquesta vulneració no constitueixi una infracció greu o molt greu.


Article 37. Sancions col·legials

Les infraccions col·legials molt greus poden ser objecte de les sancions següents:

a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys.

b) Multa d’una quantia no inferior a 5.000 euros i no superior a 50.000 euros.

Les infraccions col·legials greus poden ser objecte de les sancions següents:

a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a un any.

b) Multa d’una quantia no inferior a 1.000 euros i no superior a 5.000 euros.

Les infraccions col·legials lleus poden ser objecte de les sancions següents:

a) Amonestació.

b) Multa d’una quantia no superior a 1.000 euros.

En el cas d’infraccions molt greus i greus, també es pot imposar com a sanció complementària l’obligació de seguir cursos o fer activitats de formació professional o deontològica quan la infracció s’hagi produït a causa de l’incompliment de deures que afectin l’exercici o la deontologia professionals.

Si la persona que ha comès una infracció n’ha obtingut un guany econòmic, la sanció de multa es pot ampliar amb una quantia addicional fins a l’import del profit obtingut pel professional infractor.

La imposició de la sanció es gradua en aplicació del principi de proporcionalitat i en funció de les circumstàncies de cada cas.


Article 38. Òrgan competent per imposar les sancions

Les sancions per infraccions lleus, greus i molt greus les imposa la Junta de Govern.Sotstítol 2. Procediment sancionador

Article 39. Incoació i instrucció de l’expedient sancionador

L’òrgan competent per instruir els expedients sancionadors es compon de tres membres designats per la Junta de Govern.

La incoació dels expedients sancionadors es pot iniciar d’ofici per part de l’òrgan instructor o a instància de qualsevol membre del Col·legi.

Una vegada s’ha incoat l’expedient sancionador, se’n dóna trasllat mitjançant una carta certificada amb avís de recepció al col·legiat afectat, en què se l’informa de les presumptes infraccions que hauria pogut cometre i de les sancions que comporten.

Tanmateix, es concedeix al col·legiat afectat un termini no inferior a tretze (13) dies hàbils perquè pugui ser escoltat i formuli per escrit les seves al·legacions sobre aquesta qüestió davant de l’òrgan instructor.

L’òrgan instructor pot ordenar la pràctica de totes les diligències complementàries que estimi necessàries per esclarir els fets i determinar responsabilitats.

En tot cas, en el termini màxim d’un (1) mes a comptar de la data de recepció de l’escrit d’al·legacions, l’òrgan instructor ha de decidir si arxiva de manera definitiva l’expedient sancionador o bé si formula una proposta de sanció.

La decisió de l’òrgan instructor, tant en un sentit com en un altre, ha de ser notificada al col·legiat interessat per carta certificada amb avís de recepció, en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils.

Si hi ha proposta de sanció, aquesta proposta ha de ser motivada, incloent-hi, com a mínim, els aspectes següents:

a) La relació dels fets objecte de l’expedient sancionador.

b) El tipus d’infracció constituït.

c) La persona responsable o autora de la o les infraccions.

d) La sanció que l’òrgan instructor proposa per a la persona responsable o autora de la o les infraccions.


Article 40. Resolució de l’expedient sancionador

Si es tracta d’una infracció lleu, un cop formulada i notificada la proposta de sanció per part de l’òrgan instructor al col·legiat afectat, la Junta de Govern resol.

Si es tracta d’una o més infraccions greus o molt greus, la Junta de Govern ha de ser convocada amb caràcter extraordinari a aquest efecte. Per majoria simple, la Junta de Govern resol. 

Si la resolució és sancionadora, ha de precisar, com a mínim, la infracció comesa, l’article dels estatuts on es preveu aquesta infracció, el nom del col·legiat sancionat i la sanció que se li imposa, i ha de ser motivada.

La resolució es notifica a la persona interessada mitjançant una carta certificada amb avís de recepció, en el termini màxim d’una setmana des que la Junta de Govern prengui el seu acord sobre aquesta qüestió. El col·legiat sancionat disposa de tretze (13) dies hàbils per interposar recurs davant de la Junta de Govern.

Un cop s’hagi exhaurit aquesta via es pot interposar un recurs jurisdiccional en el termini de tretze (13) dies hàbils a comptar de l’endemà del dia de finalització del termini anterior.


Article 41. Extinció de la responsabilitat col·legial

La responsabilitat disciplinària col·legial s’extingeix pel compliment de la sanció o bé per la prescripció de la infracció o de la sanció.

Les infraccions molt greus prescriuen al cap de quatre anys, les greus prescriuen al cap de dos anys; i les lleus, al cap de sis mesos, a comptar de la data de la comissió del fet.

Les sancions prescriuen en el mateix termini respectiu, a comptar de l’endemà del dia en què s’hagi dictat la resolució sancionadora.


Article 42. Execució de les sancions

Les resolucions sancionadores només s’executen quan la via administrativa s’hagi exhaurit. A aquest efecte, si el col·legiat sancionat no fa ús del seu dret de recurs davant de la jurisdicció administrativa, es considera la via administrativa com a exhaurida.

La Junta de Govern té competència per executar per ella mateixa les resolucions sancionadores dictades en virtut dels estatuts.

Títol VIII. Causes i procediment de dissolució

Article 43. Causes de dissolució

El COIA es pot dissoldre:

- Per acord favorable, emès a votació secreta i per escrit, dels dos terços de tots els col·legiats reunits en Assemblea General extraordinària convocada a aquest efecte.

- Per pèrdua del caràcter col·legial de les professions col·legiades, d’acord amb la llei, o un altre imperatiu legal.

- Si el nombre de col·legiats és inferior a vuit membres. 


Article 44. Procediment de dissolució

La petició de dissolució s’ha de formular al Govern, acompanyada del certificat de l’acord adoptat per l’Assemblea General a aquest efecte. Un cop rebuda aquesta documentació, el Govern presenta a tràmit el corresponent projecte de llei de dissolució.

Un cop aprovada la llei de dissolució, el Govern estableix, mitjançant decret, el procediment de liquidació patrimonial, el nomenament de les persones o de la comissió encarregades de dur-la a terme i la destinació del romanent.

El romanent anirà a favor de qualsevol entitat no lucrativa legalment constituïda amb finalitats benèfiques.

Una vegada finalitzat el procediment de liquidació, el Govern cancel·la, mitjançant decret la inscripció del Col·legi del Registre de Professions Liberals, Col·legis Professionals i Associacions Professionals.