Col·legiar-se

Documentació necessària


A continuació es llista la documentació a complimentar i adjuntar per tal de ser membre del Col·legi d'Infermeres i Infermers d'Andorra:

Fotocòpia compulsada del títol de bàtxelor en infermeria o equivalent reconegut pel Govern d'Andorra en el cas dels/de les infermers/eres, o bé el títol de bàtxelor especialista en obstetricoginecologia o equivalent reconegut pel Govern d'Andorra, en el cas dels/de les llevadors/ores

 Fotocòpia compulsada del títol de l'especialitat d'infermeria reconegut pel Govern d'Andorra

 Fulls d'inscripció amb l'imprés de dades i l'ordre de domiciliació degudament omplerts i signats:

Fulls d'inscripció

 Fotocòpia de l'autorització de Govern per exercir la professió titulada al Principat d'Andorra

 Acreditació de la inscripció al Registre de Professions Sanitàries

 Una fotografia recent de carnet  

 Certificat d'assegurança de responsabilitat civil (només en cas d'exercir la professió per compte propi)

 Fotocòpia del passaport o del document nacional d'identitat

Tràmits a realitzar a Govern


La persona interessada s'ha d'adreçar al Servei de Tràmits del Govern d'Andorra i demanar la Sol·licitud d'exercici de professió titulada i la Sol·licitud d'Inscripció al Registre de Professionals Sanitaris: 

 Sol·licitud d'exercici de professió titulada:  

   Sol·licitud    

 Sol·licitud d'inscripció al Registre de Professionals Sanitaris:

   Sol·licitud   


La persona interessada ha de lliurar al Servei de Tràmits la sol·licitud d'exercici de professió titulada acompanyada de la documentació corresponent: 

 Fotocòpia del passaport / DNI per als no andorrans

 Currículum vitae

 Sol·licitud d'inscripció al Registre de Professionals Sanitaris degudament omplerta i signada

 Títol a reconèixer (original o fotocòpia autenticada*)

 Traducció jurada en català dels documents que no estiguin redactats en català, castellà o francès


 Suplement europeu al diploma del títol que es vol reconèixer, per a les titulacions adaptades a l'spai Europeu d'Ensenyament Superior (original o fotocòpia autenticada*)

o

 Certificat de notes del títol que es vol reconèixer (original o fotocòpia autenticada*)


*El títol, el suplement europeu al diploma i el certificat de notes han de ser degudament legalitzats amb la Postil·la de La Haia o per via diplomàtica